PERIODICALS 3

 

Dame Fashion
1890

 

Dame Fashion
1897

 

Dame Fashion
1902

 
 

Copyright © 2013 The Athenaeum of Philadelphia